Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI PipoPub asiakastietokanta

REKISTERINPITÄJÄ  PipoPub, Rovaniemi, Y-tunnus 2263255-1 Vuopajantie 19,
b 2, 96400 Rovaniemi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Tiina Pennanen, info@pipopub.com puh.
0400976122

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi,
asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely
verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja
käsitellään rekisterinpitäjän yritysten markkinointiin, mukaan lukien
suoramarkkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Perustietoja, kuten nimi, osoite,
sähköpostiosoite, henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten,
tapahtumatiedot, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot,
rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS  PipoPub luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan
lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan
talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain PipoPubin työntekijät. Tiedot kerätään
atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 
Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta
tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä
edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään
tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä
on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja
oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-
ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.